Prince Louis Napoleon

Prince Louis Napoleon

© Andr_ Adolphe Eugne Disd_ri

 

Prince Louis Napoleon is a male royalty. He is known for wearing the cologne: Creed.

Share this post:

Recent Posts